Header Ads

 • Breaking News

  Letras Musicas Hebraicas

  1 - Adon Olam


  Adon olam asher malach

  Beterem kol yetzir nivra 
  Leet nasa becheftzo kol
  Azai melech shemo nikra
  Veacharei kichlot hakol
  Levado yimloch nora 
  Vehu haya vehu hoveh
  Vehu yihyeh betifara
  Vehu echad veein sheni
  Lehamshiel lo lehachbira
  Bli reshit bli tachlit
  Velo haoz vehamisra
  Vehu eli vechai go'ali
  Vetzur chevli be'et tzara
  Vehu nisi umanos li 
  Menat kosi beyom ekra
  Beyado afkid ruchi
  Beet ishan ve'ira
  Ve'em ruchi geviyati
  Adonai li velo ira

  2 - Ahava
  Kol anashim hamidka'ot, shfutot al hasirim 
  Shomot milim meyuva'ot, mimekorot zarim
  Bu'ot sabon ba'arutzim, osot lahen livkot 
  Besof maslul hamerutzim, lema hein mechakot

  PIZMON:
  Ahava, eifo at ahavati, eifo at ahuvati 
  Ho ahava hiveret 
  Ahava, eifo at ahavati, eifo at ahuvati
  Matai tir'i oti 
  Nashim yafot nashim yafot, ma mabatan nimlat 
  Kmo hamilim hanirdafot, ein lo motzot miklat 
  Umesirot havak safek, bimchi matlit kala
  Shelo yavo lehitdapek, im simanei hashe'eila

  3 - Al Hanissim
  al hanissim al hanisim
  ve'al hapurkan
  ve'al hagvurot
  v'al hat'shuot
  ve'al hamilchamot
  she'asita l'avoteinu
  bayamim hahem baz'man hazeh

  4 - Al Kanfei HaKessef
  Al kanfei hakessef rechuvim
  Avirei haruach beavim 
  Haazim vehatovim 
  Kivnei-reshev iagbiu uf
  Ubetoch shamayim nekiim 
  Zoarim shiv'at arekiim 
  Veanachnu mamriim 
  Migolan vead iam-suf

  PIZMON
  Nas haiam vaisof achor
  Veanar-charavah 
  Tas achi ufanav laor
  Vediglo alai ahavah 
  Asulam raglav ba'adamah 
  Ach rosho bishmei hamilchamah
  Tas achi el mul chamah 
  Kivnei-rechef iagbiu uf 
  Hu cholef klahav achermesh 
  Hu kachetz shaluach velochesh
  Hu kotev michtav shel esh 
  Migolan vead iam-suf

  PIZMON
  Al kanfei hakessef rechuvim 
  Avirei haruach beavim 
  Haazim vehatovim
  Kivnei-reshev iagbiu uuuuuuuuuf !!!

  5 - Al Kol Ele
  Al hadvash v'al haoketz
  Al hamar v'hamatok
  Al biteinu hatinoket
  Shmor eli hatov
  Al ha'esh ha'mevoeret 
  Al ha'maim ha'zakim 
  Al ha'ish ha'shav ha'baita
  Min ha'merchakim
  Al kol ele al kol ele
  Shmor na li eli ha'tov
  Al ha'dvash v'al haoketz
  Al ha'mar ve'hamatok
  Al na ta'akor natua
  Al tishkach et ha'tikva
  Hashiveini v'ashuva
  Et ha'aretz hatova
  Shmor eli al ze ha'bait
  Al ha'gan al ha'choma
  Mi'agon mi'pachad peta
  U'mi'milchama
  Shmor al ham'at sheyesh li
  Al ha'or v'al hataf
  Al hafri shelo hivshil od
  Ve'she'neesaf
  Merashresh eilan ba'ruach
  Me'rachok nosher kochav
  Mishalot libi ba'choshech
  Nirshamot achshav
  Ana shmor li al kol ele
  Ve'al ahuvai nafshi
  Al ha'sheket al ha'bechi
  Ve'al ze ha'shir

  6 - Al Salsalim
  Al hayit li semadar
  Al hayit li ohr nogah 
  Al hayit li hadavar 
  Al hayit li hashonah
  Al hayit li batfilah
  Al hayit li bake'ev 
  Al hayit li bechol milah 
  Al hayit li kol balev
  PIZMON
  Bekoli ehtzeh beshir el hamidbar
  Echatzeh yamim, elech banechar
  Amelech kadim bemayim zakim 
  Leharvot tzimonech elef kadim
  (2x)
  Al salsalim Al salsalim al
  Al salsalim Al sal salah
  Al hayit li p'ri beshel
  Al hayit li perach ra'anan
  Al hayit li chum beleyl
  Al hayit li kol hazman 
  Al hayit li ohr nogah
  Al hayit li rei'ach semadar
  Al hayit li hashonah 
  Al hayit li hadavar

  PIZMON
  7 - Ani Chayali Meyom LeYom - Rita
  Ani chayali meyom leyom - mifazeret et yamai laru'ach
  Anashim mitchatnim svivi - gam ani rotzah ktzat lanu'ach
  Omrim sheha'adama shelanu mistovevet sviv tzira
  Eifo hatzir sheli? Lehistovev zeh dvar nora 
  Lo kol kacha yaffa 
  Velo bat shesh esrei 
  Aval yoda'at mashehu
  Al ha'olam hazeh 
  Ve'im hu retzini 
  Veim hu rak rotzeh 
  Tmurat mila achat
  Eten kol kach harbeh
  Po vesham hofiah gever kmo betachanat rakevet nidachat 
  Mi sheratza bi be'erev-chozer bo im olot hashachar 
  Omrim shehashemesh shelanu bo'eret kvar milion shana 
  Kama yechol livor adam-uvesach hakol beshvilma? 
  Lo kol kacha yaffa 
  Velo bat shesh esrei 
  Aval yoda'at mashehu 
  Al ha'olam hazeh
  Ve'im hu retzini 
  Veim hu rak rotzeh
  Tmurat mila achat 
  Eten kol kach harbeh

  8 - Ashrei HaIsh
  Ashrei haish 
  Asher lo halach
  Ba'atzat reshaim 
  Ashrei haish 
  Asher lo halach 
  Ba'atzat reshaim
  Ki im beetorah 
  Ha'aShem chefetzo
  Ki im beetorah 
  Ha'aShem chefetzo 
  Ubetorato yehegue yomam valaila 
  Ubetorato yehegue yomam valaila
  9 - Amen
  BiTfilá Amen
  She'Olá Amen
  Kol ha'neshamá tehalel iá Amen
  Ve ten birkat shalom ushmor al beiteinu
  Karev otanu la'chalom she'be'tocheinu
  Ten tamid brachá be'maassei iadeinu
  Ptach libeinu she'tamid nashir lechá
  Elohai Amen
  Tikvotai amen
  Atof otanu be'ahavá Amen
  Ten lanu chaim ushmor aleinu
  Ten she'titgashem ahavateinu
  Ten lanu brachá, haer paneinu
  Ptach libeinu she'tamid nashir lechá
  Le'olam Amen
  Le'culam Amen
  Chazek et ruach ha'adam Amen
  BiTfilá Amen
  She'olá Amen
  Kol ha'neshamá tehalel iá Amen
  10 - Ana Eli
  Ana Eli, ana Eli
  Asse oti kli lishlichutechá
  Ana Eli, ana Eli 
  Asse oti kli lishlichutchá
  Bemakom shebo mekanenet siná
  Ten li lizroá ahavá
  Bemakom shebo elbon slicha 
  Bemakom shebo choshech or
  Bemakom shebo etzev simchá
  Adon haolam

  PIZMON
  Elohim tem li et hashalvá
  Lehashim im seini yachol leshanot 
  Ana tem li et ometz halev
  Leshanot devarim shebicholti
  Ve'ana tem li et hachochmá
  Lehavchin bein ele leven ele

  PIZMON
  11 - Anachnu HaIeladim Shel Choref'73 
  Anachnu haieldaim shel choref shnat shivim veshalosh
  Chalamtem otanu lerishona im shachar betom hakravot
  Haitem gvarim aiefim shehodu lemazelem hatov
  Ucsheharitem otanu beahava, bechoref shivim veshalosh, ratzitem lemale be gufchem
  Et ma shechislá hamilchamá
  Kshenoladnu haita haaretz ptzuá veatzuvá
  Hivtachtem banu, chibaktem otanu, nissitem limtzo nechama
  Kshenoladnu barchu hazkenim beeinaim dom'ot - amru:
  "Haieladim haele, halvai, lo ilchu el hatzavá"
  U pneichem betitzlum haiashan bishvilenu hacol lahafoch oiev le ohev
  Pizmon
  Hivtachtem ioná, ale shel zait
  Ivtachtem shalom babait
  Ivtachtem aviv uprachot
  Ivtachtem lekaiem havtachot
  Hivtachtem ioná
  Anachnu haieladim shel choref shivim veshalosh
  Gadalnu, anachnu achshav batzava im haneshek, kasda al ha rosh
  Gam anachnu iodim laassot ahavá, tzochkim veiodim livcot
  Gam anachnu gvarim, gam anachnu nashim, gam anachnu cholmim tinokot
  Velachen lo nilchatz, velachen lonidrosh, velachen lo neaiem
  Kshehainu ktanim amartem: "Havtachot tzarich lekaiem"
  Im droch lachem coach - niten - lo lachsoch.
  Rak ratzinu lilchosh: 
  Anachnu haieladim shel hachoref, shnat shivim veshalosh
  Pizmon
  12 - Anashim Tovim
  Tiftechu et haeinayim tistaklu saviv 
  Po vesham nigmar achorev ve nichnas aviv 
  Basade el iad haderech iesh kvar dganiot 
  Al taguiduli she kol ze lo iachol lichiot 
  PIZMON
  Anashim tovim be emtsa ha derech
  Anashim tovim meod
  Anashim tovim io'dim et haderech
  Ve itam hefshar litsod
  Ish echad kanali sefer bem mea shana
  Ish echad bana kinor sheish bo manguina 
  Ve isha tova acheret li natna et shma 
  Ve meaz ani baderech shara bimkoma 
  PIZMON
  13 - Ani Ve Ata / Eu e Você14 - Anshei HaGueshem
  Anshei hageshem lekaftzim im leili
  Hem kvar lamdu ech leatzniha et hatzman
  Tipot gdolot zolgot mikol leilotechem
  Tipot gdolot zolgot
  Halelbonam
  At merucheket ve'inech roah otam
  Hem mekabtzim et chi'iuchaich bigneivah
  Umabatech od lo pagash bemabatam
  Od lo amart lachem milah tovah
  Im ahuvach iafkiruch
  Im tachanich otach bigdah
  Im leshalom kvar ish otach lo ievarech
  Anshei hageshem iachtiruch
  Lemalkatam haiechidah
  Veiechalku itach et lechem tza'arech
  Veiechalku itach et lechem tza'arech
  Hodech chogueguet ve'einech zkoka lahem
  Anshei hageshem mabitim bach bechemlah
  Lu rak iachlu haiu notnim et chaiehem
  Lishmor otach mehoni
  Oh machalah
  Anshei hageshem mamtinim lach bapinah
  Nehemanim ketzel savlanim kazman
  Vechol iom sheover, kol chodesh kol shanah
  Notchim otach lehever
  Miftanam
  Ke'she ohavaich ishkechu
  Ve'chol klavaich invechu Anshei hageshem iashuch el mitachtam
  Ve'hem iarimu et roshech
  Ve'iamtzu
  Et Iehushech
  Lechamemech beferurei ahavatam
  Lechamemech beferurei ahavatam 
  15 - Avraham
  AVRAHAM AVINU SHAM LEMA'ALA
  MABIT LEMATA VEROEH 
  KI YA'AKOV CHAZAR HABAYTA
  VEHU BARI TODA LA'EL 
  KI YA'AKOV CHAZAR HABAYTA 
  VEHU BARI TODA LA'EL
  HAMISHPACHA KA'ET BEYACHAD
  SAMEACH SABA ACH SHOEL
  AL MA HARIV SHEYESH ADAYIN
  BEN ISRAEL VEYISHMA'EL
  AL MA HARIV SHEYESH ADAYIN
  BEN ISRAEL VEYISHMA'EL
  PIZMON - 2X
  LAMA HABANIM, ZORKIM SHAM AVANIM 
  VELO MEDABRIM
  LAMA LO BIMKOM, LILCHOM VELAHALOM
  LEDABER SHALOM
  AVRAHAM AVINU SHAM LEMA'ALA 
  KOREH EILAV ET HA'AVOT
  UMACHRIZIM BEYESHIVA SHEL MA'ALA 
  KI HAMATZAV MEVISH ME'OD
  UMACHRIZIM BEYESHIVA SHEL MA'ALA 
  KI HAMATZAV MEVISH ME'OD
  BEN HASHCHENIM HAREI YADU'A
  AVRAHAM OHEV VERODEF SHALOM
  ACH BASHOSHELET LO RAGU'A
  LO MISTADRIM SHAM AD HAYOM
  ACH BASHOSHELET LO RAGU'A
  LO MISTADRIM SHAM AD HAYOM
  PIZMON - 2X
  16 - Bala
  Hi rakda levad
  Im gufa achat
  Ha'olam amad
  K'she'liba pa'am
  Ha'gvarim amru
  Hi niftera
  Mabatam - pitom kafa
  Bala bala lirkod
  Bala bala rak od
  Bala bala lauf
  Mi'koach ha'teruf
  Bala bala lirkod
  Bala bala matok
  Bala bala lauf
  Lauf, mitoch ha'guf
  Hi rakda levad
  Baleilot ha'stav
  Hi rakda tamid
  Be'oto miktzav
  Nifschefa batlil
  Kmo sufa
  Ve'hishtag'á leteoch sufa
  U'k'she'ala oro shel yom
  Ibda oto et col ha'tom
  Bala bala lirkod
  Bala bala rak od
  Bala bala lauf
  Mi'koach ha'teruf
  Bala bala lirkod
  Bala bala matok
  Bala bala lauf
  Lauf, mitoch ha'guf
  17 - Behar HaGilboa
  Yavesh hakayits b'ito b'har hagilboa
  Nishar shaul al chanito b'har hagilboa
  Rak naar ger imo rak naar mibne amalek
  Yavesh vacham yavesh vacham hakayits baemek
  Haadama tziva p'chae bakayits baemek
  Ulai haya sharav ulai zo haita sha'at shkia ulai shkiat
  Zahav kmo vayom b'ota hashaah
  18 - Bein Ha'Chomot
  Kumu vena'ale
  Kumu vena'ale lehar Tzion
  Bou venelech, derech Yehuda vehar Shomron
  Bezemer chassidi ove nigun teimani
  Im ani ve im dodi, mi ilech im lo ani
  Iechdav neranena, kshe even al even chomotaich kach nivna
  Iofiech vehaderech, bechurbanech alomaich lo shuna
  Etze li bemachol, ad tash kochi venile
  Iachad nashir bekol et haderech ierae
  At bezichroni eich uchal bavat eini she eshcacher
  Tidbak leshoni lechiki, miad arush bimchitzatech
  Veim ikre avad yzalmi, velo eda et mekomi
  Uri uri nachami meafar itnaari
  19 - Biladaich
  Rak Pitchi libech la'ahavá
  Ani alaich rak choshev
  Lach katavti et aman'guiná
  Beketzev Fehimot halev
  Ve ló huchal lichiot ioter mi'iom
  At kmo chalom
  Biladaich
  Bachutz hafor veacheder kar
  Veze Tzorev Biladaich
  Zeh ló hoto olam iafé
  Veachol ofech lichiot ioter kashé
  Ki biladaich 
  Ha'machshavot netulot tikvá
  Az lo choshev biladaich
  Ioter kashe ha'machshavá
  Sheotach ulai echad acher ohev
  Rak Pitchi libech lahahavá
  Shezarti zer shel shoshanim
  Kabli oti leod shahah tová
  Ulai nichie iachdav shanim
  Ki ló uchal lichiot ioter mi'iom
  At kmo chalom
  Biladaich
  Bachutz hafor veacheder kar
  Veze Tzorev Biladaich
  Zé ló hoto olam iafé
  Veachol ofech lichiot ioter kashé
  Ki biladaich
  Ha'machshavot netulot tikvá
  Az lo choshev biladaich
  Ioter kashe ha'machshavá
  Sheotach ulai echad acher ohev
  Rak Pitchi libech la'ahava Umisaviv akol ifrach 
  Mal'achim al level ifretu
  Ki ani ohev otach 
  Rak bishvilech ichie oter mi'iom
  At kmo chalom
  Biladaich
  Bachutz afor ve'ha'acheder kar
  Veze Tzorev Biladaich
  Zé ló hoto olam iafé
  Veachol ofech lichiot ioter kashe
  Ki biladaich
  Ha'machshavot netulot tikvá
  Az lo choshev biladaich
  Ioter kashe ha'machshavá
  Sheotach ulai echad acher ohev
  20 - Bo LeRio - Yehudit Ravitz
  Bo le'Rio ad or ha'boker
  Bo nashir chazak ad ha'shamaim
  Bo nirkod le'or ha'iareach
  Bo ha'carnaval kvar matchil
  Bo iti, achshav ha'zman boreach
  Bo iti ad lean she'ha'lev lokeach
  Bo nivrach le'iom o iomaim
  Bo nikach matos le'Brazil
  Bo le'Rio, nishcach hacol beintaim
  Bo nismach im col ha'brazilaim
  21 - Chai
  Shimu echai 
  Ani od chai 
  Ushtei einai od nissaot laor 
  Rabim kochai 
  Ach gam prachai 
  Ulefanai 
  Shanim rabot mispor 
  Ani shoel umitpalel 
  Tov shelo avdah et hatikvah 
  Uvemizmor 
  Midor ledor
  Kemaaian meaz vead olam 
  PIZMON 
  Ani shoel umitpalel 
  Tov shelo avdah et hatikvah 
  Chai Chai Chai Ken ani od chai
  Ze hashir shesaba 
  Shar etmol leaba 
  Vehaiom ani 
  Ani od Chai Chai Chai 
  Am Israel Chai 
  Ze hashir shesaba 
  Shar etmol leaba 
  Vehaiom ani. 
  Homim iamai 
  Veleilotai 
  Uveshamai 
  Amud haesh od kam 
  Hashir bli daí 
  Efros iadai 
  Li iedidai 
  Asher me-ever iam. 
  PIZMON
  Shimu echai
  Ani od chai 
  Ushtei einai 
  Od nissaot laor. 
  Az kol echai
  Lekol orchai 
  Ulevanai 
  Hamevakshim lachzo
  22 - Chiri Biri Bom
  az ich vel zingen 
  lecha dodi, zolstu zingen 
  chiribiribim 
  az ich vel zingen
  likrat kala, zolstu zingen 
  chiribiribom
  lecha dodi, chiribiribim
  likrat kala chiribiribom 
  lecha dodi, likrat kala 
  chiribiri-biri-biri-biri biri bom 
  Dayenu - É suficiente24 - Debka Inbar
  PIZMON - 2x
  Mi zot ola min hachalomot
  Mitrapeket hi atufa sodot 
  Sviva tachush k'mo ba'agadot 
  Ma'ala bi tzchok ad kiba livkot
  Lo eini koes 
  Ve'eneini sone 
  Gam im le itim
  Betochi mitkane 
  Tamid otach mevin
  Otach otef venoshek 
  Veim at lechutza otach mevin vechovek 
  Veim at atzuva otach mevin vechoev 
  Otach leolamim isha ohev 
  PIZMON
  Bikasht mimeini zman 
  Lenassot lachashov 
  Im yachad o lechud 
  Ze koev o ze tov
  Kama od efshar le'ehov velichov
  Amart ki ze kashe 
  Lihiot velo lihiot 
  Amart sheod rak sod 
  Vetzarich latet tshuvot
  Emtza otach tamid bein hashurot 
  PIZMON
  25 - Dror Ikrah
  Dror ikrah Leven im bat 
  Veintzorechem 
  Kemoh bavat.
  Naom smeichim veloh iushbat
  Shevu venuchu beiom shabat 
  Shevu venuchu beiom shabat
  Drosh navi 
  Veulami 
  Veot iessah
  Asse imi. Netah sorek betoch kar'mi 
  She-e shav'at b'nei ami 
  She-e shav'at b'nei ami
  Elochim ten 
  Bamidbar har 
  Hadass shitah 
  Berosh tidhar
  Velamazhir velanizhar 
  Shelomim tem k'mei nahar 
  Shelomim tem k'mei nahar 
  26 - Eich Af HaZman
  eich over lo ratz hazman me'az
  shabat lechan 
  chalfu berega she'atayim
  kol taltel gonav she'a 
  sefatayich yemama 
  eich af hazman
  kar chodar leatzmotai vegeshem
  ad bli dai 
  ve'at harei higat be'kayitz 
  eich hakoref vehastav cholfim
  charfyim be'yaf
  kanid efef shela
  eich ov'er lo ratz hazman
  mamash lo ye'oman 
  kolech haviy et ha'aravayim
  eich zeh kol hashe'onim
  yotz'im kan hakalim
  eich af hazman 
  kar choder le'atzmotai vegeshem
  ad bli dai 
  ve'at harei hegat bekayitz
  rak chayuch shelach yashiv 
  gam or chama mezahiv 
  shel ha'aviv kulo 
  lo his'paket lomer mila 
  ba'chutz ka'ver ahfela 
  olam mizman otzam eiynayim 
  ad shafe tokam chofa
  nechagug asarim shana 
  eich af hazman
  kar choder le'atzmotai 
  vegeshem ad bli dai
  ve'at harei hagat be'kayitz
  eich o'ver lo ratz hazman shuv 
  lo telchi me'kaan
  me'kaan od le'olam 
  27 - Eretz Eretz Eretz
  Eretz eretz eretz
  Eretz tchol ein av
  Vehashemesh la
  Kidvash vechalav
  Eretz ba noladnu
  Eretz ba nihie
  Veneshev ba nihie ma sheihie
  PIZMON
  Eretz shenohav
  Hu lanu em va'av
  Eretz shel haam
  Eretz leolam
  Eretz ba noladnu
  Eretz ba nihie
  Ihie ma sheihie
  Eretz eretz eretz
  Iam el mul hachof
  Uprachim veieladim bli sof
  Btzafon kineret
  Badarom cholot
  Umizrach lamaarav noshek gvulot
  PIZMON
  Eretz eretz eretz
  Eretz hatorá
  At mekor haor usfat haemuná
  Eretz eretz eretz
  Eretz iekará
  Hen iftacht sheein zo agadá
  PIZMON
  28 - Eretz Israel Yafa
  Na'ara tova yafat einayim
  Lanu yesh be'eretz Israel 
  Ve'yeled tov yerushalaim
  Ho mi pilel ho mi milel 
  Vetorah ora kazu yesh lanu 
  Vegam hagada umegila
  Ve'elohim echad shelanu 
  Vekol chatan vekol kala 
  Eretz Israel yafa
  Eretz Israel porachat 
  At yoshva ba vetzofa 
  At tzofa ba veporachat 
  Lanu yesh achai, harim alpaim
  Bam na'avu raglei hamevaser 
  Vegam mal'ach min hashamaim 
  She'et nafshenu hu shomer
  Vechasid ba'ir hazu yesh lanu
  Vegam cha'yalot vegam prachim 
  Vehabrachot kulan shelanu 
  Vehabsorot vehashvachim
  Eretz Israel yafa 
  Eretz Israel porachat
  At yoshva ba vetzofa
  At tzofa ba vezorachat
  Vehaemek hu kaftor vaperach
  Vehahar hu kaftor vaperach
  Vehatzafon shlagim vakerach
  Vehadaron zahav tahor
  Kol hapardesim notnim kan reach
  Vehashkediot kulan porchot 
  Hashemesh kan tamid zoreach
  Al mei tuga umenuchot
  Eretz Israel yafa 
  Eretz Israel porachat 
  At yoshva ba vetzofa 
  At tzofa ba vezorachat 
  Gam laparchachim asher beinenu 
  Yesh makom be'eretz Israel 
  Min hatzarot shelo aleinu 
  Ata verak ata go'el 
  Bekachol lavan munaf hadegel 
  Vele'yerushalaim kol shirai
  Anachnu shuv olim laregel 
  Ho, shiri am Israel chai
  Eretz Israel yafa 
  Eretz Israel porachat 
  At yoshva ba vetzofa
  At tzofa ba vezorachat
  30 - Eretz Nehederet
  Yesh po eretz nehederet
  Vekedai ba lichyot
  Im yod'im lir'ot hakol be'einaim acherot
  Yesh po eretz nehederet
  Im yod'im litzchot achrei
  Shebol'im et hadim'a
  Im lomdim lehitchamem mechuma shel havtacha
  Yesh po eretz nehederet
  PIZMON
  Az bo nikach neshima
  Venishbor et hakir
  Ha'yamim behirim vehalaila tza'ir
  Ein mima lefached
  Umutar gam lashir
  Hamachar mitkarev... vehadofek mahir
  Yesh po eretz nehederet ve amrot hachadashot
  Vehakol ba istader ktzat yoter ktzat pachot
  Yesh po eretz nehederet
  I'm nir'ea et hazricha rechokim memiklatim
  Im nafsik lehitzamed bechol sha'a lamakletim
  Yesh po eretz nehederet
  PIZMON
  Yesh po eretz nehederet lehatchil mehatchalá
  Va'anachnu od baderech vehaderech lo kala
  Yesh po eretz nehederet
  Im nohav lehit'ahev im nizkor et hatikvot
  Im nilmad lehitragesh venatchil sof sof lichyot
  Az yesh po eretz nehederet
  PIZMON
  31 - Eretz Tropit Iafa - Ehud Manor
  Iesh li eretz tropit iafa
  She'hashemesh litfá
  Iesh li iam le; olam col rega
  Be'chol shana (col shana)
  Iesh carnaval (iesh carnaval)
  Iesh guitara dei tova
  Ve'ahava she'shmá, im lo shamata, Teresa
  Ulai be'etzem
  Ani bichlal rak helech misken, misken
  Aval etzli ba'bait ani ha'boss
  Ani ha'chok, ani ha'melech, ken ken
  Ve'ha'chultza sheli hi deguel
  Ahava ve'carnaval, ve'cadureguel.
  32 - Erev Ba
  Shuv haeder noher 
  Bimvo'ot hakfar 
  Veolech haavak 
  Mishvilei-afar 
  Veharchek od tsemed inbalim 
  Melave et meshech batslalim 
  Erev ba, erev ba... 
  Shuv haruach lochesh
  Bein gidrot ganim 
  Uvtsameret habrosh 
  Kvar namot yonim 
  Veharchek al ketef hagvaot
  Od noshkot, karnaim achronot 
  Erev ba, erev ba... 
  Shuv hareved cholem 
  Chalomot balat 
  Uforchim kochavim 
  Bamaron at at 
  Veharchek, baemek haafel 
  Melave hatar et bo baleil 
  Layil rad, layil rad... 
  33 - Etz HaRimon
  Etz harimon natan reicho
  Meyam hamelach ad Yericho
  Shav tamati gdudech mindod
  Shav tamati gdudech mindod
  Otzrot ofir utzri Gile'ad
  Rechev mitzrayim shalalti lach bat,
  Elef hazemer eten lach magen,
  Min haye'or ad hayarden
  34 - Gvanim
  et shireinu katavnu al petek kachol 
  af eish lo sha'al l'shem ma 
  v'et sh'ar hashirim shematzanu bachol
  rashamnu bidyo aduma
  uvein kol hashirim shechipasnu lashav 
  gilinu echad b'lavan 
  v'oto sheme'az ne'lam v'lo shav
  ahavnu bein eleph gavan 
  l'itim k'sheba shuv hachoref lalev 
  ovrim al paneinu shirim
  y'rukim y'rukim kmo sadeh m'lavlev
  ba'boker la'or hem chozrim
  l'olam lo neda et tzivam hashone 
  shel kol hashirim ba'olam
  ki ha'erev sheba v'eleinu poneh
  tzovei'a shachor et kulam. 
  35 - HaKaitz HaAcharon
  Ze hakaitz haacharon sheli itchem
  Im hagueshem harishon ani ealem
  Dmotai izremu bemorad harechovot
  Kmo ale nosher vetikvot rechokot
  Ani ish shel choref bein alfei anshei am
  Ach bachoref haze kvar lo ehie caiam
  Leat leat hashchavot nemassot
  Bein rotzim lo rotzim utfilot achronot
  Az tizkeru she ivtachtem lo livcot
  Ki hashamaim gdolim vedmaot ktanot
  Taatzmu et haeinaim kol gueshem rishon
  Vetachshevu alai
  Ani rotze letapes al heharim ki hem sham
  Ulevaker bamedinot beever laiam
  Ladaat im iesh tzurot chaim acherot
  Veim hametim mamshichim lihiot
  Ki ze hakaitz haacharon sheli itchem
  Im hagueshem harishon ani ealem
  Leat leat hashchavot nemassot
  Bein rotzim lo rotzim utfilot achronot
  Az tizkeru she ivtachtem lo livcot
  Ki hashamaim gdolim vedmaot ktanot
  Taatzmu et haeinaim kol gueshem rishon
  Vetachshevu alai
  36 - HaIalda Achi Iafa BaGan - Yehudit Ravitz
  Ha'ialda achi iafa ba'gan
  Iesh la einaim achi iafot ba'gan 
  Ve'tzamach achi iafe ba'gan
  Ve'cama she'mabitim ba ioter
  Roim she ein ma ledaber
  Ve'hi ha'ialda achi iafa iafa ba'gan
  K'she hi mechaiechet gam ani mechaiechet
  Ve'k'she'hi atzuva ani lo mevina
  Eich efshar lihiot atzuva
  K'she at ha'ialda achi iafa ba'gan
  37 - Haleluia
  haleluia la'olam
  haleluia yashira kulam
  bemila achat bodeda
  halev male bahmon toda
  v'holem gam hu eize olam nifla
  haleluia im hashir
  haleluia al yom sheme'ir
  haleluia al ma shehaya
  uma she'od lo haya
  haleluia
  haleluia la'olam
  haleluia yashiru kulam
  veha'inbalim hagdolim
  yehadhedu behamon tzlilim
  ve'itanu hem yomru haleluia
  haleluia al hakol
  haleluia machar ve'etmol
  haleluia utnu yad beyad
  veshiru melev echad
  haleluia
  38 - Halichá LeKaesarea (Eli, eli)
  Eli, eli
  Shelo igamer le'olam
  Hachol vehaiam
  Rishrush shel ha'maim
  Berak ha'shamaim
  Tfilat ha'adam
  39 - Halvai
  HALVAI, VEYOM YTZMACH MITOCH SUFA GO'ESHET 
  HALVAI, VELO TOVAD LA'AD HAMATANA 
  HALVAI, SHEHAMIDBAR YATZMI'ACH ESSEV DESHE 
  HALVAI, VE'OD NESHEV BETZEL HATE'ENA. 
  PIZMON
  HALVAI, SHELO NICH'AV VEÍSH ACHIV YOHAV 
  HALVAI, SHUV YFATCHU SHA'AREI GAN-EDEN.
  HALVAI, VEYTMAZGU MIZRACH UMA'ARAV 
  HALVAI, VENECHADESH YAMEINU KAN KEKEDEM. 
  HALVAI, VELO YSSA OD GOI EL GOI CHEREV 
  HALVAI, VELO NINTOSH ET DERECH HATIKVA
  HALVAI, VEHA'ADAM YHEYE RACHUM AD EREV 
  HALVAI, SHEYESH SIKUI ECHAD LA'AHAVA 
  PIZMON
  40 - Hava Naguila
  Hava naguila, hava naguila
  Hava naguila venismecha
  Hava neranena, hava neranena 
  Hava neranena venismecha
  Uru, uru achim
  Uru achim belev sameach 
  41 - Hi Lo Ioda'at - Shlomo Artzi 
  Achshav ani marguish kehilu
  Lo yodea klum
  Achshav ani machish et tzehadai 
  Hi mistakelet bachalon 
  Rohah oti over bachutz
  Hi lo yoda'at ma over alay
  Betoch einei achulot yareach cham talui 
  Achshav hi hatzuvah kamoni bevadai 
  Hi motziah et begadai
  Ochelet levadah tatut 
  Hi lo yoda'at ma over alay 
  Omnam ein achavah shohein la sof 
  Aval a sof haze nir'ahli mekulal 
  Olech vein anashim barechov 
  Tzohek oh oh 
  Taguidu lah 
  Achshav ani mamshich kehilu
  Lo akol avud
  Ze zaz bebeton 
  Ve horez et leilotai
  Ani choshev shahavah sheli hitah
  Ze hadavar achi chashuv 
  Hi lo yoda'at ma over alay 
  Kesheli nossa'at ani nish'ar
  Lo zaz mikan af pa'am
  Olech bahir umitpatel megaguah
  Chozer lacheder venigmar 
  Kotev shirim veshar otam 
  Hi lo yoda'at ma over alay.
  Omnam ein achavah she ein la sof 
  Aval a sof haze nir'ahli mekulal 
  Olech vein anashim barechov
  Tzohek oh oh
  Taguidu lah 
  42 - Hora Mamtera
  Ron kiluach batzinor
  Tzinorot - orkei-hanegev
  Zeh darko shel hamizmor
  Min haberez el haregev
  Ya'alu meimei-t'hom
  Masheva omeret lechem!
  Negev, negev, ma miyom?
  Negev, mamterot alecha!
  PIZMON
  Sobi, sobi, mamtera, hey!
  Sobi, sobi, mamtera
  Lefazer pninei ora
  Sobi vehartizi mayim
  Etz yaria basdera
  Adama titen pitya 
  Beein geshem mishamayim,
  Geshem mishamayim
  Hamerchav kulo natzod
  Tzinorot parsu hareshet
  Vehineh siman vaot:
  Betipin nireit hakeshet
  Brit haperach vehanir
  Brit hasheket vehazemer
  Mamtera, shirech hu shir
  Ranenihu, ad ein-gemer
  PIZMON
  43 - Hora Medura
  Banu bli kol vachol 
  Anu ani'iei etmol 
  Lanu hagoral massar
  Et milionei hamachar
  PIZMON
  Hora ali, ali 
  Esh hadliki beleili 
  Torah rabat or'ah
  Hora medurah!
  Tzena lamaagal 
  Ten na shir mizmor ladal 
  Hena neesfu lirkod 
  Bnei haoni vehashot 
  PIZMON
  44 - Iemei haChanuca
  Iemei hachanuca - chanucat mikdasheinu 
  beguil uvesimcha memalim et libeinu 
  laila vaiom svivoneinu isov 
  sufganiot nochal bam larov 
  Hairu, adliku
  nerot chanuca rabim 
  al hanissim veal haniflaot
  asher cholelu hamacabim 
  Nitzchon hamacabim nesaper, nezamera
  al haoivim az iadam ki gavera ierushalaim - lanu habira
  lev israel hi - shiru la shira 
  hairu hadliku 
  45 - Ihie Tov
  Ani mabit mahachalon
  Veze osse li dei atzuv
  Haaviv chalaf avar lo
  Mi iodea im iashuv
  Haleitzan haia lemelech
  Hanavi nihia leitzan
  Veshachachti et haderech
  Aval ani od kan
  Vihie tov, ihie tov ken
  Lif'amim ani nishbar
  Az halaila, o halaila
  Itach ani nishar
  Ieladim lovshim knafaim
  Veafim el hatzava
  Veacharei shnataim
  hem chozrim lelo tshuvá
  Anashim chaim bemetach
  Mechapsim sibá linshom
  Ubien sin'a le retzach
  Medabrim al hashalom
  Vihie tov....
  Sham lemala bashamaim
  Ananaim lomdim lauf
  Vaani mabit lemala
  Veroe matos chatuf
  Memshalá shel gueneralim
  Shemachaleket et hanof
  Leshelahem veleshelanu
  Matai nir'e et hasof
  Hine ba nassi Mitzraim
  Eich samachti likrato
  Piramidot baeinaim
  Veshalom bemiktaro
  Veamarnu bo nashlima
  Venihie cmo achim
  Veaz hu amar kadima
  Rak tetz'u mehashtachim
  Vihie tov...
  Ani mabit mehachalon
  Lir'ot im col ze amiti
  Mabit mehachalon
  Umemalmel et tfilati
  Od iagur zeev im keves
  Venamer iarbutz im gdi
  Ach beinataim al tozi'i
  Et iadech mikaf iadi
  Vihie tov...
  Ani mabit mehachalon
  Ulaim maguia iom chadash
  47 - Inbal
  RAK ACHREI SHE AZAVT ET HA BAIT 
  NIFTERA BELIBI HACHIDA
  RAK ACHSAV BESSOFO SHEL HAKAITZ
  HITBARER LI SHE AT HAIECHIDA 
  HASHAVUA NIMSHACH KVAR SHNATAIM 
  VE NAFSHI LO MOTZET MENUCHA
  KI MEAZ SHE ANACHNU LO SHNAIM
  HAOLAM HU KVUNA AFUCHA 
  PIZMON
  INBAL, KEN ANI MEBULBAL 
  LO IACHOL LEHAMSHICH KACHA ALA
  INBAL, ZE MATZAV LO NISBAL 
  AT CHAIEVET LACHZOR OD HALAILA 
  OH INBAL, OH INBAL... 
  AT ZOCHERET EICH SHARNU BE IACHAD 
  SHIR IALDUT KMO TFILA ATIKA
  ET KOLOT NISHMATI AFORACHAT 
  KSHE CHATAMT ET SFATAI BE NESHIKA
  AT SHELI, AT SHELI ZE LANETZACH
  LO TOCHLI LEACHLIF AHAVA
  U BENTAIM HATZILU ZE RETZACH 
  ACH GAM AT LO TEDI OD SHALVA 
  PIZMON
  ECH BARUACH NISHMA KOLECH
  PAAMON METZALTZEL ET SHMECH 
  VE HALEV BE ROSHI, VE HALEV BE ROSHI
  OOOOOOHHH... 
  PIZMON
  AT LO CHOZERET 
  48 - Iom Shishi
  Hashavua matchil
  Meuchar karaguil
  Ein li coach lakum, ein li cheshek leklum
  Iom rishon dicaon; iom sheni atzbani
  Iom shlishi lo nigmar; revii meiutar
  Ubeiom chamishi matzav ruach chofshi
  Ze kvar sof hashavua
  Umachar iom shishi
  Iom shishi at iodaat
  Iesh bair messibá
  Nisharim col halaila
  Ad haboker haba
  Iom shishi at iodaat
  Vehaiom bemeiutar
  Im tirtzi col halaila
  Hu shelanu levad
  Az ani metalfen mitachnen mitconen
  Mitkaleach shaa mitbonen bamar'a
  Mechate iebalot umerim mishkalot
  Meshachrer kivutzim umoteach kfitzim
  Kshe harosh messudar loechpat shum davar
  Iom shishi kvar maguiá
  Hashavuá nigmar
  Iom shishi...
  Ksheover iom shabat
  49 - Kadima
  At ulai k'var lo yalda
  Ulai pachot tmima
  Vehasha'ar el libech 
  Hu derech haneshama 
  At soferet od shana 
  Uk'var chatsi meah 
  Bein hatschok vehadim'a
  Chatsi hakos mleah
  Az, kadima, kadima, kadima...
  PIZMON
  Kmo sira trufa bein hagalim 
  Shata la bein elef michsholim
  Pa'am ad lemata, pa'am lema'ala
  El haofek ha'la ha'la
  At ulai k'sat ayefa 
  Vechiyuchech kava 
  Ach mitoch dim'a shkufa
  At molida tikva 
  Mi od yechola kamoch
  Lakum mitoch afar 
  Bemassa koder aroch 
  Litspot el hamachar 
  Az, kadima, kadima, kadima... 
  PIZMON
  At k'var lo ota yalda 
  Soferet od shama 
  Mechapesset et darkech 
  Mitoch haemuna
  K'she hashemesh od tizrach 
  Veod kochav yair
  Velibech shuv yipatach
  Veya'ale bo shir 
  Az, kadima, kadima, kadima... 
  PIZMON
  Ulaim maguia iom chadash
  50 - Kan
  Kan beiti po ani noladeti 
  Ba mishor asher sfat haiam 
  Kan achaverim itam gadalti 
  Ve-ein li shum makom acher baolam
  Ein li shum makom acher baolam 
  Kan beiti po ani sochakti 
  Bashfela asher al gav hahar 
  Kan min habe-er shatiti maim 
  Veshatalti deshe bamidbar 
  Veshatalti deshe bamidbar 
  PIZMON
  Kan noladeti 
  Kan noldu li ieladai 
  Kan baniti et beiti - bishtei iadai
  Kan gam ata iti 
  Vechav kol elef iedidai 
  Ve acharei shanim alpaim
  Sof lin-dudai
  Kan et kol shirai ani niganti
  Vealachti bemassa leili 
  Kan bineurai ani eiganti 
  At chelkat haelochim sheli 
  At chelkat haelochim sheli 
  Kan veshulchani ani arachti 
  Pat shel lechem perach ra-anan
  Delet lashchanim ani patachti 
  Umi she ba nomar lo "ahlan" 
  Umi she ba nomar lo "ahlan"
  PIZMON
  51 - Katavti Lach Michtav
  Kol Halaila lo nirdam
  At lo nimtzet iti
  Bila'adaikh lo ukhal 
  Tamid bemach'shavti 
  Mevakesh bechalonekh
  Lehabit ve'lu me'at
  Veze od lo hakol 
  At yoda'at
  Kol Halaila menase
  Mechapes latzet mize
  Mevakesh lehigamel 
  Akh lo yakhol yoter 
  Gam hasheket ve'hakor 
  Kavshu et me'oni
  Ma she'over alai 
  Lo tavini 
  Ani katavti lach michtav 
  Ani shelachti lach prachim 
  Aval hakol haya lashav 
  At amart ze lo mat'im

  Ani veata neshane et haolam
  Ani veata az iavou kvar culam
  Amru et ze kodem lefanai, lo meshane
  Ani veata neshane et haolam
  Ani veata nenasse mehatchilá
  Ihie lanu ra meod ein davar, ze lo norá
  Amru et ze kodem lefanai, lo meshane
  Ani veata neshane et haolam
  Eu e você mudaremos o mundo
  Eu e você e depois virão os outros
  Já disseram isso antes, não importa
  Eu e você mudaremos o mundo
  Eu e você tentaremos desde o princípio
  Será difícil para nós, mas não é terrível
  Já disseram isso antes, não importa
  Eu e você mudaremos o mundo

  IM HABOKER YA'ALE
  VEOTANU YEGALÉ
  IM HALEV BEOR SHUV YTMALE
  Dayenu
  IM BASHEMESH HACHAMA
  OD YAVSHILU SDOT KAMA
  IM NISHBOR RA'AV VEGAM TZAMA
  Dayenu
  Ve'im notra meat chiba - Dayenu
  Ve'im lismoach iesh sibá - Dayenu
  Ve'im ismach ha'dor habá - Dayenu
  Ve'ioter anu lo nevakesh
  Dayenu...
  IM NOMAR MILA TOVÁ
  SHETIGBAR AL HAEIVÁ
  IM NEDÁ VELU MEÁT SHALVA
  Dayenu
  IM NIMTZÁ OD AHAVÁ
  IM NASHUV VENISHAVÁ
  IM NARGUISH SHELO AVDA TIKVA- Dayenu
  Ve'im notra meat chiba - Dayenu
  Ve'im lismoach iesh sibá - Dayenu
  Ve'im ismach ha'dor habá - Dayenu
  Ve'ioter anu lo nevakesh
  Dayenu...
  IM NAKUM VELO NIFCHAD
  LEHASHIT OD PA'AM YAD
  IM NAGSHIM VELU CHALOM ECHAD
  Dayenu,
  IM NIFTOR ET HACHIDA
  HA'ACHAT HAYECHIDA
  IM NIRÉ SHEEIN ZA AGADA
  Dayenu
  Ve'im notra meat chiba - Dayenu
  Ve'im lismoach iesh sibá - Dayenu
  Ve'im ismach ha'dor habá - Dayenu
  Ve'ioter anu lo nevakesh
  Dayenu...
  Se o amanhecer
  Nos descobrir
  Se o coração se encher novamente de luz
  É suficiente
  Se com o sol quente
  Os campos amadurecerem
  Se quebraremos a fome e a sede
  É suficiente
  E se sobrar um pouco de ternura - é suficiente
  E se houver motivo para alegria - é suficiente
  Se a próxima geração for feliz - é suficiente
  E não pediremos mais nada
  É suficiente
  Se dissermos uma palavra boa
  Que vençá o rancor
  Que traga um pouco de tranqüilidade
  É suficiente.
  Se encontrarmos mais amor
  Se jurarmos e cumprirmos
  Se sentirmos que não passou a esperança
  É suficiente
  E se sobrar um pouco de ternura - é suficiente
  E se houver motivo para Alegria - é suficiente
  Se a próxima geração for feliz - é suficiente
  E não pediremos mais nada
  É suficiente
  Se nos levantarmos e não temermos
  Erguer novamente a mão
  Se realizarmos apenas um só sonho
  É suficiente.
  Se resolvermos a charada
  Se vermos que não é só uma lenda
  É suficiente
  E se sobrar um pouco de ternura - é suficiente
  E se houver motivo para alegria - é suficiente
  Se a próxima geração for feliz - é suficiente
  E não pediremos mais nada
  É suficiente

  2 comentários:

  1. muito muito legal todo o conteúdo de seu blog... gostaria porém de encontar a tradução de todas as letras... seria isto possível??? se fosse ficaria muitissimo grata!!!

   ResponderExcluir
  2. Sweеt site, super stуlе, reаl clеan and utilise
   pleаѕаnt.

   Alsο visit my ωeblog; kitchen crafts electric canner

   ResponderExcluir

  Deixe sua opinião

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad

  Loading...
  Web Statistics