Coisas Judaicas : Be'ezrat Hashem
[ ]
Latest News Updates
Be'ezrat Hashem
16/05/2015 Posted by Coisas Judaicas

Lechem, mayim, melach, shemesh, yam
(hakol be’ezrat hashem)
Teva, tzeva, kesef, yeled, gan
(hakol be’ezrat hashem)
Oto, shoko, ko’ach, chofesh, chag
(hakol be’ezrat hashem)
Sheket, sheaf, or, hamashi’ach gam
(hakol be’ezrat hashem)
Lechem, mayim, melach, shemesh, yam
(hakol be’ezrat hashem)
Teva, tzeva, kesef, yeled, gan
(hakol be’ezrat hashem)
Osher, yayin, osher, yayin chag
(hakol be’ezrat hashem)
Sheket, shefa, or, hamashi’ach gam
(hakol be’ezrat hashem)
Be’ezrat hashem yihye lanu tov
Be’ezrat hashem od namshich le’ehov
Bezrat hashem nizke lehatzlacha
Ve’im yirtze hashem nizke lege’ula
Be’ezrat hashem yihye lanu tov
Be’ezrat hashem od namshich le’ehov
Shenihye bri’im ve'shenisa tfila
Ve’im yirtze hashem nizke lege’ula
Lechem, mayim, melach, shemesh, yam
(hakol be’ezrat hashem)
Teva, tzeva, kesef, yeled, gan
(hakol be’ezrat hashem)
Osher, yayin, osher, yayin chag
(hakol be’ezrat hashem)
Sheket, shefa, or, hamashi’ach gam
(hakol be’ezrat hashem)
Be’ezrat hashem yihye lanu tov
Be’ezrat hashem od namshich le’ehov
Bezrat hashem nizke lehatzlacha
Ve’im yirtze hashem nizke lege’ula
Be’ezrat hashem yihye lanu tov
Be’ezrat hashem od namshich le’ehov
Shenihye bri’im veshenisa tfila
Ve’im yirtze hashem nizke lege’ula
Bo’u venarim et ha’enayim
Venashir la’el shebashamayim
Im hamal’achim shir le’elokim
Venizke she’hu lechan yagi’a
Ve’ha’ish sheli ata todi’a
Az kulam lachzor yachad el ha’or
Be’ezrat hashem yihye lanu tov
Be’ezrat hashem od namshich le’ehov
Shenihye bri’im veshenisa tfila
Ve’im yirtze hashem nizke lege’ula                  

Coisas Judaicas

Agradecemos por sua visita! Se você gostou, use um dos botões acima e compartilhe!

Nenhum comentário:

Leave a Reply

Deixe sua opinião

Real Time Web Analytics