Coisas Judaicas
Headlines

Judaísmo

Culinária Judaica

Cultura

» » » Letras Musicas Hebraicas1 - Adon Olam
Adon olam asher malach
Beterem kol yetzir nivra
Leet nasa becheftzo kol
Azai melech shemo nikra
Veacharei kichlot hakol
Levado yimloch nora
Vehu haya vehu hoveh
Vehu yihyeh betifara
Vehu echad veein sheni
Lehamshiel lo lehachbira
Bli reshit bli tachlit
Velo haoz vehamisra
Vehu eli vechai go'ali
Vetzur chevli be'et tzara
Vehu nisi umanos li
Menat kosi beyom ekra
Beyado afkid ruchi
Beet ishan ve'ira
Ve'em ruchi geviyati
Adonai li velo ira
2 - Ahava
Kol anashim hamidka'ot, shfutot al hasirim
Shomot milim meyuva'ot, mimekorot zarim
Bu'ot sabon ba'arutzim, osot lahen livkot
Besof maslul hamerutzim, lema hein mechakot
PIZMON:
Ahava, eifo at ahavati, eifo at ahuvati
Ho ahava hiveret
Ahava, eifo at ahavati, eifo at ahuvati
Matai tir'i oti
Nashim yafot nashim yafot, ma mabatan nimlat
Kmo hamilim hanirdafot, ein lo motzot miklat
Umesirot havak safek, bimchi matlit kala
Shelo yavo lehitdapek, im simanei hashe'eila
3 - Al Hanissim
al hanissim al hanisim
ve'al hapurkan
ve'al hagvurot
v'al hat'shuot
ve'al hamilchamot
she'asita l'avoteinu
bayamim hahem baz'man hazeh
4 - Al Kanfei HaKessef
Al kanfei hakessef rechuvim
Avirei haruach beavim
Haazim vehatovim
Kivnei-reshev iagbiu uf
Ubetoch shamayim nekiim
Zoarim shiv'at arekiim
Veanachnu mamriim
Migolan vead iam-suf
PIZMON
Nas haiam vaisof achor
Veanar-charavah
Tas achi ufanav laor
Vediglo alai ahavah
Asulam raglav ba'adamah
Ach rosho bishmei hamilchamah
Tas achi el mul chamah
Kivnei-rechef iagbiu uf
Hu cholef klahav achermesh
Hu kachetz shaluach velochesh
Hu kotev michtav shel esh
Migolan vead iam-suf
PIZMON
Al kanfei hakessef rechuvim
Avirei haruach beavim
Haazim vehatovim
Kivnei-reshev iagbiu uuuuuuuuuf !!!
5 - Al Kol Ele
Al hadvash v'al haoketz
Al hamar v'hamatok
Al biteinu hatinoket
Shmor eli hatov
Al ha'esh ha'mevoeret
Al ha'maim ha'zakim
Al ha'ish ha'shav ha'baita
Min ha'merchakim
Al kol ele al kol ele
Shmor na li eli ha'tov
Al ha'dvash v'al haoketz
Al ha'mar ve'hamatok
Al na ta'akor natua
Al tishkach et ha'tikva
Hashiveini v'ashuva
Et ha'aretz hatova
Shmor eli al ze ha'bait
Al ha'gan al ha'choma
Mi'agon mi'pachad peta
U'mi'milchama
Shmor al ham'at sheyesh li
Al ha'or v'al hataf
Al hafri shelo hivshil od
Ve'she'neesaf
Merashresh eilan ba'ruach
Me'rachok nosher kochav
Mishalot libi ba'choshech
Nirshamot achshav
Ana shmor li al kol ele
Ve'al ahuvai nafshi
Al ha'sheket al ha'bechi
Ve'al ze ha'shir
6 - Al Salsalim
Al hayit li semadar
Al hayit li ohr nogah
Al hayit li hadavar
Al hayit li hashonah
Al hayit li batfilah
Al hayit li bake'ev
Al hayit li bechol milah
Al hayit li kol balev
PIZMON
Bekoli ehtzeh beshir el hamidbar
Echatzeh yamim, elech banechar
Amelech kadim bemayim zakim
Leharvot tzimonech elef kadim
(2x)
Al salsalim Al salsalim al
Al salsalim Al sal salah
Al hayit li p'ri beshel
Al hayit li perach ra'anan
Al hayit li chum beleyl
Al hayit li kol hazman
Al hayit li ohr nogah
Al hayit li rei'ach semadar
Al hayit li hashonah
Al hayit li hadavar
PIZMON
7 - Ani Chayali Meyom LeYom - Rita
Ani chayali meyom leyom - mifazeret et yamai laru'ach
Anashim mitchatnim svivi - gam ani rotzah ktzat lanu'ach
Omrim sheha'adama shelanu mistovevet sviv tzira
Eifo hatzir sheli? Lehistovev zeh dvar nora
Lo kol kacha yaffa
Velo bat shesh esrei
Aval yoda'at mashehu
Al ha'olam hazeh
Ve'im hu retzini
Veim hu rak rotzeh
Tmurat mila achat
Eten kol kach harbeh
Po vesham hofiah gever kmo betachanat rakevet nidachat
Mi sheratza bi be'erev-chozer bo im olot hashachar
Omrim shehashemesh shelanu bo'eret kvar milion shana
Kama yechol livor adam-uvesach hakol beshvilma?
Lo kol kacha yaffa
Velo bat shesh esrei
Aval yoda'at mashehu
Al ha'olam hazeh
Ve'im hu retzini
Veim hu rak rotzeh
Tmurat mila achat
Eten kol kach harbeh
8 - Ashrei HaIsh
Ashrei haish
Asher lo halach
Ba'atzat reshaim
Ashrei haish
Asher lo halach
Ba'atzat reshaim
Ki im beetorah
Ha'aShem chefetzo
Ki im beetorah
Ha'aShem chefetzo
Ubetorato yehegue yomam valaila
Ubetorato yehegue yomam valaila
9 - Amen
BiTfilá Amen
She'Olá Amen
Kol ha'neshamá tehalel iá Amen
Ve ten birkat shalom ushmor al beiteinu
Karev otanu la'chalom she'be'tocheinu
Ten tamid brachá be'maassei iadeinu
Ptach libeinu she'tamid nashir lechá
Elohai Amen
Tikvotai amen
Atof otanu be'ahavá Amen
Ten lanu chaim ushmor aleinu
Ten she'titgashem ahavateinu
Ten lanu brachá, haer paneinu
Ptach libeinu she'tamid nashir lechá
Le'olam Amen
Le'culam Amen
Chazek et ruach ha'adam Amen
BiTfilá Amen
She'olá Amen
Kol ha'neshamá tehalel iá Amen
10 - Ana Eli
Ana Eli, ana Eli
Asse oti kli lishlichutechá
Ana Eli, ana Eli
Asse oti kli lishlichutchá
Bemakom shebo mekanenet siná
Ten li lizroá ahavá
Bemakom shebo elbon slicha
Bemakom shebo choshech or
Bemakom shebo etzev simchá
Adon haolam
PIZMON
Elohim tem li et hashalvá
Lehashim im seini yachol leshanot
Ana tem li et ometz halev
Leshanot devarim shebicholti
Ve'ana tem li et hachochmá
Lehavchin bein ele leven ele
PIZMON
11 - Anachnu HaIeladim Shel Choref'73
Anachnu haieldaim shel choref shnat shivim veshalosh
Chalamtem otanu lerishona im shachar betom hakravot
Haitem gvarim aiefim shehodu lemazelem hatov
Ucsheharitem otanu beahava, bechoref shivim veshalosh, ratzitem lemale be gufchem
Et ma shechislá hamilchamá
Kshenoladnu haita haaretz ptzuá veatzuvá
Hivtachtem banu, chibaktem otanu, nissitem limtzo nechama
Kshenoladnu barchu hazkenim beeinaim dom'ot - amru:
"Haieladim haele, halvai, lo ilchu el hatzavá"
U pneichem betitzlum haiashan bishvilenu hacol lahafoch oiev le ohev
Pizmon
Hivtachtem ioná, ale shel zait
Ivtachtem shalom babait
Ivtachtem aviv uprachot
Ivtachtem lekaiem havtachot
Hivtachtem ioná
Anachnu haieladim shel choref shivim veshalosh
Gadalnu, anachnu achshav batzava im haneshek, kasda al ha rosh
Gam anachnu iodim laassot ahavá, tzochkim veiodim livcot
Gam anachnu gvarim, gam anachnu nashim, gam anachnu cholmim tinokot
Velachen lo nilchatz, velachen lonidrosh, velachen lo neaiem
Kshehainu ktanim amartem: "Havtachot tzarich lekaiem"
Im droch lachem coach - niten - lo lachsoch.
Rak ratzinu lilchosh:
Anachnu haieladim shel hachoref, shnat shivim veshalosh
Pizmon
12 - Anashim Tovim
Tiftechu et haeinayim tistaklu saviv
Po vesham nigmar achorev ve nichnas aviv
Basade el iad haderech iesh kvar dganiot
Al taguiduli she kol ze lo iachol lichiot
PIZMON
Anashim tovim be emtsa ha derech
Anashim tovim meod
Anashim tovim io'dim et haderech
Ve itam hefshar litsod
Ish echad kanali sefer bem mea shana
Ish echad bana kinor sheish bo manguina
Ve isha tova acheret li natna et shma
Ve meaz ani baderech shara bimkoma
PIZMON
13 - Ani Ve Ata / Eu e Você
14 - Anshei HaGueshem
Anshei hageshem lekaftzim im leili
Hem kvar lamdu ech leatzniha et hatzman
Tipot gdolot zolgot mikol leilotechem
Tipot gdolot zolgot
Halelbonam
At merucheket ve'inech roah otam
Hem mekabtzim et chi'iuchaich bigneivah
Umabatech od lo pagash bemabatam
Od lo amart lachem milah tovah
Im ahuvach iafkiruch
Im tachanich otach bigdah
Im leshalom kvar ish otach lo ievarech
Anshei hageshem iachtiruch
Lemalkatam haiechidah
Veiechalku itach et lechem tza'arech
Veiechalku itach et lechem tza'arech
Hodech chogueguet ve'einech zkoka lahem
Anshei hageshem mabitim bach bechemlah
Lu rak iachlu haiu notnim et chaiehem
Lishmor otach mehoni
Oh machalah
Anshei hageshem mamtinim lach bapinah
Nehemanim ketzel savlanim kazman
Vechol iom sheover, kol chodesh kol shanah
Notchim otach lehever
Miftanam
Ke'she ohavaich ishkechu
Ve'chol klavaich invechu Anshei hageshem iashuch el mitachtam
Ve'hem iarimu et roshech
Ve'iamtzu
Et Iehushech
Lechamemech beferurei ahavatam
Lechamemech beferurei ahavatam
15 - Avraham
AVRAHAM AVINU SHAM LEMA'ALA
MABIT LEMATA VEROEH
KI YA'AKOV CHAZAR HABAYTA
VEHU BARI TODA LA'EL
KI YA'AKOV CHAZAR HABAYTA
VEHU BARI TODA LA'EL
HAMISHPACHA KA'ET BEYACHAD
SAMEACH SABA ACH SHOEL
AL MA HARIV SHEYESH ADAYIN
BEN ISRAEL VEYISHMA'EL
AL MA HARIV SHEYESH ADAYIN
BEN ISRAEL VEYISHMA'EL
PIZMON - 2X
LAMA HABANIM, ZORKIM SHAM AVANIM
VELO MEDABRIM
LAMA LO BIMKOM, LILCHOM VELAHALOM
LEDABER SHALOM
AVRAHAM AVINU SHAM LEMA'ALA
KOREH EILAV ET HA'AVOT
UMACHRIZIM BEYESHIVA SHEL MA'ALA
KI HAMATZAV MEVISH ME'OD
UMACHRIZIM BEYESHIVA SHEL MA'ALA
KI HAMATZAV MEVISH ME'OD
BEN HASHCHENIM HAREI YADU'A
AVRAHAM OHEV VERODEF SHALOM
ACH BASHOSHELET LO RAGU'A
LO MISTADRIM SHAM AD HAYOM
ACH BASHOSHELET LO RAGU'A
LO MISTADRIM SHAM AD HAYOM
PIZMON - 2X
16 - Bala
Hi rakda levad
Im gufa achat
Ha'olam amad
K'she'liba pa'am
Ha'gvarim amru
Hi niftera
Mabatam - pitom kafa
Bala bala lirkod
Bala bala rak od
Bala bala lauf
Mi'koach ha'teruf
Bala bala lirkod
Bala bala matok
Bala bala lauf
Lauf, mitoch ha'guf
Hi rakda levad
Baleilot ha'stav
Hi rakda tamid
Be'oto miktzav
Nifschefa batlil
Kmo sufa
Ve'hishtag'á leteoch sufa
U'k'she'ala oro shel yom
Ibda oto et col ha'tom
Bala bala lirkod
Bala bala rak od
Bala bala lauf
Mi'koach ha'teruf
Bala bala lirkod
Bala bala matok
Bala bala lauf
Lauf, mitoch ha'guf
17 - Behar HaGilboa
Yavesh hakayits b'ito b'har hagilboa
Nishar shaul al chanito b'har hagilboa
Rak naar ger imo rak naar mibne amalek
Yavesh vacham yavesh vacham hakayits baemek
Haadama tziva p'chae bakayits baemek
Ulai haya sharav ulai zo haita sha'at shkia ulai shkiat
Zahav kmo vayom b'ota hashaah
18 - Bein Ha'Chomot
Kumu vena'ale
Kumu vena'ale lehar Tzion
Bou venelech, derech Yehuda vehar Shomron
Bezemer chassidi ove nigun teimani
Im ani ve im dodi, mi ilech im lo ani
Iechdav neranena, kshe even al even chomotaich kach nivna
Iofiech vehaderech, bechurbanech alomaich lo shuna
Etze li bemachol, ad tash kochi venile
Iachad nashir bekol et haderech ierae
At bezichroni eich uchal bavat eini she eshcacher
Tidbak leshoni lechiki, miad arush bimchitzatech
Veim ikre avad yzalmi, velo eda et mekomi
Uri uri nachami meafar itnaari
19 - Biladaich
Rak Pitchi libech la'ahavá
Ani alaich rak choshev
Lach katavti et aman'guiná
Beketzev Fehimot halev
Ve ló huchal lichiot ioter mi'iom
At kmo chalom
Biladaich
Bachutz hafor veacheder kar
Veze Tzorev Biladaich
Zeh ló hoto olam iafé
Veachol ofech lichiot ioter kashé
Ki biladaich
Ha'machshavot netulot tikvá
Az lo choshev biladaich
Ioter kashe ha'machshavá
Sheotach ulai echad acher ohev
Rak Pitchi libech lahahavá
Shezarti zer shel shoshanim
Kabli oti leod shahah tová
Ulai nichie iachdav shanim
Ki ló uchal lichiot ioter mi'iom
At kmo chalom
Biladaich
Bachutz hafor veacheder kar
Veze Tzorev Biladaich
Zé ló hoto olam iafé
Veachol ofech lichiot ioter kashé
Ki biladaich
Ha'machshavot netulot tikvá
Az lo choshev biladaich
Ioter kashe ha'machshavá
Sheotach ulai echad acher ohev
Rak Pitchi libech la'ahava Umisaviv akol ifrach
Mal'achim al level ifretu
Ki ani ohev otach
Rak bishvilech ichie oter mi'iom
At kmo chalom
Biladaich
Bachutz afor ve'ha'acheder kar
Veze Tzorev Biladaich
Zé ló hoto olam iafé
Veachol ofech lichiot ioter kashe
Ki biladaich
Ha'machshavot netulot tikvá
Az lo choshev biladaich
Ioter kashe ha'machshavá
Sheotach ulai echad acher ohev
20 - Bo LeRio - Yehudit Ravitz
Bo le'Rio ad or ha'boker
Bo nashir chazak ad ha'shamaim
Bo nirkod le'or ha'iareach
Bo ha'carnaval kvar matchil
Bo iti, achshav ha'zman boreach
Bo iti ad lean she'ha'lev lokeach
Bo nivrach le'iom o iomaim
Bo nikach matos le'Brazil
Bo le'Rio, nishcach hacol beintaim
Bo nismach im col ha'brazilaim
21 - Chai
Shimu echai
Ani od chai
Ushtei einai od nissaot laor
Rabim kochai
Ach gam prachai
Ulefanai
Shanim rabot mispor
Ani shoel umitpalel
Tov shelo avdah et hatikvah
Uvemizmor
Midor ledor
Kemaaian meaz vead olam
PIZMON
Ani shoel umitpalel
Tov shelo avdah et hatikvah
Chai Chai Chai Ken ani od chai
Ze hashir shesaba
Shar etmol leaba
Vehaiom ani
Ani od Chai Chai Chai
Am Israel Chai
Ze hashir shesaba
Shar etmol leaba
Vehaiom ani.
Homim iamai
Veleilotai
Uveshamai
Amud haesh od kam
Hashir bli daí
Efros iadai
Li iedidai
Asher me-ever iam.
PIZMON
Shimu echai
Ani od chai
Ushtei einai
Od nissaot laor.
Az kol echai
Lekol orchai
Ulevanai
Hamevakshim lachzo
22 - Chiri Biri Bom
az ich vel zingen
lecha dodi, zolstu zingen
chiribiribim
az ich vel zingen
likrat kala, zolstu zingen
chiribiribom
lecha dodi, chiribiribim
likrat kala chiribiribom
lecha dodi, likrat kala
chiribiri-biri-biri-biri biri bom
Dayenu - É suficiente
24 - Debka Inbar
PIZMON - 2x
Mi zot ola min hachalomot
Mitrapeket hi atufa sodot
Sviva tachush k'mo ba'agadot
Ma'ala bi tzchok ad kiba livkot
Lo eini koes
Ve'eneini sone
Gam im le itim
Betochi mitkane
Tamid otach mevin
Otach otef venoshek
Veim at lechutza otach mevin vechovek
Veim at atzuva otach mevin vechoev
Otach leolamim isha ohev
PIZMON
Bikasht mimeini zman
Lenassot lachashov
Im yachad o lechud
Ze koev o ze tov
Kama od efshar le'ehov velichov
Amart ki ze kashe
Lihiot velo lihiot
Amart sheod rak sod
Vetzarich latet tshuvot
Emtza otach tamid bein hashurot
PIZMON
25 - Dror Ikrah
Dror ikrah Leven im bat
Veintzorechem
Kemoh bavat.
Naom smeichim veloh iushbat
Shevu venuchu beiom shabat
Shevu venuchu beiom shabat
Drosh navi
Veulami
Veot iessah
Asse imi. Netah sorek betoch kar'mi
She-e shav'at b'nei ami
She-e shav'at b'nei ami
Elochim ten
Bamidbar har
Hadass shitah
Berosh tidhar
Velamazhir velanizhar
Shelomim tem k'mei nahar
Shelomim tem k'mei nahar
26 - Eich Af HaZman
eich over lo ratz hazman me'az
shabat lechan
chalfu berega she'atayim
kol taltel gonav she'a
sefatayich yemama
eich af hazman
kar chodar leatzmotai vegeshem
ad bli dai
ve'at harei higat be'kayitz
eich hakoref vehastav cholfim
charfyim be'yaf
kanid efef shela
eich ov'er lo ratz hazman
mamash lo ye'oman
kolech haviy et ha'aravayim
eich zeh kol hashe'onim
yotz'im kan hakalim
eich af hazman
kar choder le'atzmotai vegeshem
ad bli dai
ve'at harei hegat bekayitz
rak chayuch shelach yashiv
gam or chama mezahiv
shel ha'aviv kulo
lo his'paket lomer mila
ba'chutz ka'ver ahfela
olam mizman otzam eiynayim
ad shafe tokam chofa
nechagug asarim shana
eich af hazman
kar choder le'atzmotai
vegeshem ad bli dai
ve'at harei hagat be'kayitz
eich o'ver lo ratz hazman shuv
lo telchi me'kaan
me'kaan od le'olam
27 - Eretz Eretz Eretz
Eretz eretz eretz
Eretz tchol ein av
Vehashemesh la
Kidvash vechalav
Eretz ba noladnu
Eretz ba nihie
Veneshev ba nihie ma sheihie
PIZMON
Eretz shenohav
Hu lanu em va'av
Eretz shel haam
Eretz leolam
Eretz ba noladnu
Eretz ba nihie
Ihie ma sheihie
Eretz eretz eretz
Iam el mul hachof
Uprachim veieladim bli sof
Btzafon kineret
Badarom cholot
Umizrach lamaarav noshek gvulot
PIZMON
Eretz eretz eretz
Eretz hatorá
At mekor haor usfat haemuná
Eretz eretz eretz
Eretz iekará
Hen iftacht sheein zo agadá
PIZMON
28 - Eretz Israel Yafa
Na'ara tova yafat einayim
Lanu yesh be'eretz Israel
Ve'yeled tov yerushalaim
Ho mi pilel ho mi milel
Vetorah ora kazu yesh lanu
Vegam hagada umegila
Ve'elohim echad shelanu
Vekol chatan vekol kala
Eretz Israel yafa
Eretz Israel porachat
At yoshva ba vetzofa
At tzofa ba veporachat
Lanu yesh achai, harim alpaim
Bam na'avu raglei hamevaser
Vegam mal'ach min hashamaim
She'et nafshenu hu shomer
Vechasid ba'ir hazu yesh lanu
Vegam cha'yalot vegam prachim
Vehabrachot kulan shelanu
Vehabsorot vehashvachim
Eretz Israel yafa
Eretz Israel porachat
At yoshva ba vetzofa
At tzofa ba vezorachat
Vehaemek hu kaftor vaperach
Vehahar hu kaftor vaperach
Vehatzafon shlagim vakerach
Vehadaron zahav tahor
Kol hapardesim notnim kan reach
Vehashkediot kulan porchot
Hashemesh kan tamid zoreach
Al mei tuga umenuchot
Eretz Israel yafa
Eretz Israel porachat
At yoshva ba vetzofa
At tzofa ba vezorachat
Gam laparchachim asher beinenu
Yesh makom be'eretz Israel
Min hatzarot shelo aleinu
Ata verak ata go'el
Bekachol lavan munaf hadegel
Vele'yerushalaim kol shirai
Anachnu shuv olim laregel
Ho, shiri am Israel chai
Eretz Israel yafa
Eretz Israel porachat
At yoshva ba vetzofa
At tzofa ba vezorachat
30 - Eretz Nehederet
Yesh po eretz nehederet
Vekedai ba lichyot
Im yod'im lir'ot hakol be'einaim acherot
Yesh po eretz nehederet
Im yod'im litzchot achrei
Shebol'im et hadim'a
Im lomdim lehitchamem mechuma shel havtacha
Yesh po eretz nehederet
PIZMON
Az bo nikach neshima
Venishbor et hakir
Ha'yamim behirim vehalaila tza'ir
Ein mima lefached
Umutar gam lashir
Hamachar mitkarev... vehadofek mahir
Yesh po eretz nehederet ve amrot hachadashot
Vehakol ba istader ktzat yoter ktzat pachot
Yesh po eretz nehederet
I'm nir'ea et hazricha rechokim memiklatim
Im nafsik lehitzamed bechol sha'a lamakletim
Yesh po eretz nehederet
PIZMON
Yesh po eretz nehederet lehatchil mehatchalá
Va'anachnu od baderech vehaderech lo kala
Yesh po eretz nehederet
Im nohav lehit'ahev im nizkor et hatikvot
Im nilmad lehitragesh venatchil sof sof lichyot
Az yesh po eretz nehederet
PIZMON
31 - Eretz Tropit Iafa - Ehud Manor
Iesh li eretz tropit iafa
She'hashemesh litfá
Iesh li iam le; olam col rega
Be'chol shana (col shana)
Iesh carnaval (iesh carnaval)
Iesh guitara dei tova
Ve'ahava she'shmá, im lo shamata, Teresa
Ulai be'etzem
Ani bichlal rak helech misken, misken
Aval etzli ba'bait ani ha'boss
Ani ha'chok, ani ha'melech, ken ken
Ve'ha'chultza sheli hi deguel
Ahava ve'carnaval, ve'cadureguel.
32 - Erev Ba
Shuv haeder noher
Bimvo'ot hakfar
Veolech haavak
Mishvilei-afar
Veharchek od tsemed inbalim
Melave et meshech batslalim
Erev ba, erev ba...
Shuv haruach lochesh
Bein gidrot ganim
Uvtsameret habrosh
Kvar namot yonim
Veharchek al ketef hagvaot
Od noshkot, karnaim achronot
Erev ba, erev ba...
Shuv hareved cholem
Chalomot balat
Uforchim kochavim
Bamaron at at
Veharchek, baemek haafel
Melave hatar et bo baleil
Layil rad, layil rad...
33 - Etz HaRimon
Etz harimon natan reicho
Meyam hamelach ad Yericho
Shav tamati gdudech mindod
Shav tamati gdudech mindod
Otzrot ofir utzri Gile'ad
Rechev mitzrayim shalalti lach bat,
Elef hazemer eten lach magen,
Min haye'or ad hayarden
34 - Gvanim
et shireinu katavnu al petek kachol
af eish lo sha'al l'shem ma
v'et sh'ar hashirim shematzanu bachol
rashamnu bidyo aduma
uvein kol hashirim shechipasnu lashav
gilinu echad b'lavan
v'oto sheme'az ne'lam v'lo shav
ahavnu bein eleph gavan
l'itim k'sheba shuv hachoref lalev
ovrim al paneinu shirim
y'rukim y'rukim kmo sadeh m'lavlev
ba'boker la'or hem chozrim
l'olam lo neda et tzivam hashone
shel kol hashirim ba'olam
ki ha'erev sheba v'eleinu poneh
tzovei'a shachor et kulam.
35 - HaKaitz HaAcharon
Ze hakaitz haacharon sheli itchem
Im hagueshem harishon ani ealem
Dmotai izremu bemorad harechovot
Kmo ale nosher vetikvot rechokot
Ani ish shel choref bein alfei anshei am
Ach bachoref haze kvar lo ehie caiam
Leat leat hashchavot nemassot
Bein rotzim lo rotzim utfilot achronot
Az tizkeru she ivtachtem lo livcot
Ki hashamaim gdolim vedmaot ktanot
Taatzmu et haeinaim kol gueshem rishon
Vetachshevu alai
Ani rotze letapes al heharim ki hem sham
Ulevaker bamedinot beever laiam
Ladaat im iesh tzurot chaim acherot
Veim hametim mamshichim lihiot
Ki ze hakaitz haacharon sheli itchem
Im hagueshem harishon ani ealem
Leat leat hashchavot nemassot
Bein rotzim lo rotzim utfilot achronot
Az tizkeru she ivtachtem lo livcot
Ki hashamaim gdolim vedmaot ktanot
Taatzmu et haeinaim kol gueshem rishon
Vetachshevu alai
36 - HaIalda Achi Iafa BaGan - Yehudit Ravitz
Ha'ialda achi iafa ba'gan
Iesh la einaim achi iafot ba'gan
Ve'tzamach achi iafe ba'gan
Ve'cama she'mabitim ba ioter
Roim she ein ma ledaber
Ve'hi ha'ialda achi iafa iafa ba'gan
K'she hi mechaiechet gam ani mechaiechet
Ve'k'she'hi atzuva ani lo mevina
Eich efshar lihiot atzuva
K'she at ha'ialda achi iafa ba'gan
37 - Haleluia
haleluia la'olam
haleluia yashira kulam
bemila achat bodeda
halev male bahmon toda
v'holem gam hu eize olam nifla
haleluia im hashir
haleluia al yom sheme'ir
haleluia al ma shehaya
uma she'od lo haya
haleluia
haleluia la'olam
haleluia yashiru kulam
veha'inbalim hagdolim
yehadhedu behamon tzlilim
ve'itanu hem yomru haleluia
haleluia al hakol
haleluia machar ve'etmol
haleluia utnu yad beyad
veshiru melev echad
haleluia
38 - Halichá LeKaesarea (Eli, eli)
Eli, eli
Shelo igamer le'olam
Hachol vehaiam
Rishrush shel ha'maim
Berak ha'shamaim
Tfilat ha'adam
39 - Halvai
HALVAI, VEYOM YTZMACH MITOCH SUFA GO'ESHET
HALVAI, VELO TOVAD LA'AD HAMATANA
HALVAI, SHEHAMIDBAR YATZMI'ACH ESSEV DESHE
HALVAI, VE'OD NESHEV BETZEL HATE'ENA.
PIZMON
HALVAI, SHELO NICH'AV VEÍSH ACHIV YOHAV
HALVAI, SHUV YFATCHU SHA'AREI GAN-EDEN.
HALVAI, VEYTMAZGU MIZRACH UMA'ARAV
HALVAI, VENECHADESH YAMEINU KAN KEKEDEM.
HALVAI, VELO YSSA OD GOI EL GOI CHEREV
HALVAI, VELO NINTOSH ET DERECH HATIKVA
HALVAI, VEHA'ADAM YHEYE RACHUM AD EREV
HALVAI, SHEYESH SIKUI ECHAD LA'AHAVA
PIZMON
40 - Hava Naguila
Hava naguila, hava naguila
Hava naguila venismecha
Hava neranena, hava neranena
Hava neranena venismecha
Uru, uru achim
Uru achim belev sameach
41 - Hi Lo Ioda'at - Shlomo Artzi
Achshav ani marguish kehilu
Lo yodea klum
Achshav ani machish et tzehadai
Hi mistakelet bachalon
Rohah oti over bachutz
Hi lo yoda'at ma over alay
Betoch einei achulot yareach cham talui
Achshav hi hatzuvah kamoni bevadai
Hi motziah et begadai
Ochelet levadah tatut
Hi lo yoda'at ma over alay
Omnam ein achavah shohein la sof
Aval a sof haze nir'ahli mekulal
Olech vein anashim barechov
Tzohek oh oh
Taguidu lah
Achshav ani mamshich kehilu
Lo akol avud
Ze zaz bebeton
Ve horez et leilotai
Ani choshev shahavah sheli hitah
Ze hadavar achi chashuv
Hi lo yoda'at ma over alay
Kesheli nossa'at ani nish'ar
Lo zaz mikan af pa'am
Olech bahir umitpatel megaguah
Chozer lacheder venigmar
Kotev shirim veshar otam
Hi lo yoda'at ma over alay.
Omnam ein achavah she ein la sof
Aval a sof haze nir'ahli mekulal
Olech vein anashim barechov
Tzohek oh oh
Taguidu lah
42 - Hora Mamtera
Ron kiluach batzinor
Tzinorot - orkei-hanegev
Zeh darko shel hamizmor
Min haberez el haregev
Ya'alu meimei-t'hom
Masheva omeret lechem!
Negev, negev, ma miyom?
Negev, mamterot alecha!
PIZMON
Sobi, sobi, mamtera, hey!
Sobi, sobi, mamtera
Lefazer pninei ora
Sobi vehartizi mayim
Etz yaria basdera
Adama titen pitya
Beein geshem mishamayim,
Geshem mishamayim
Hamerchav kulo natzod
Tzinorot parsu hareshet
Vehineh siman vaot:
Betipin nireit hakeshet
Brit haperach vehanir
Brit hasheket vehazemer
Mamtera, shirech hu shir
Ranenihu, ad ein-gemer
PIZMON
43 - Hora Medura
Banu bli kol vachol
Anu ani'iei etmol
Lanu hagoral massar
Et milionei hamachar
PIZMON
Hora ali, ali
Esh hadliki beleili
Torah rabat or'ah
Hora medurah!
Tzena lamaagal
Ten na shir mizmor ladal
Hena neesfu lirkod
Bnei haoni vehashot
PIZMON
44 - Iemei haChanuca
Iemei hachanuca - chanucat mikdasheinu
beguil uvesimcha memalim et libeinu
laila vaiom svivoneinu isov
sufganiot nochal bam larov
Hairu, adliku
nerot chanuca rabim
al hanissim veal haniflaot
asher cholelu hamacabim
Nitzchon hamacabim nesaper, nezamera
al haoivim az iadam ki gavera ierushalaim - lanu habira
lev israel hi - shiru la shira
hairu hadliku
45 - Ihie Tov
Ani mabit mahachalon
Veze osse li dei atzuv
Haaviv chalaf avar lo
Mi iodea im iashuv
Haleitzan haia lemelech
Hanavi nihia leitzan
Veshachachti et haderech
Aval ani od kan
Vihie tov, ihie tov ken
Lif'amim ani nishbar
Az halaila, o halaila
Itach ani nishar
Ieladim lovshim knafaim
Veafim el hatzava
Veacharei shnataim
hem chozrim lelo tshuvá
Anashim chaim bemetach
Mechapsim sibá linshom
Ubien sin'a le retzach
Medabrim al hashalom
Vihie tov....
Sham lemala bashamaim
Ananaim lomdim lauf
Vaani mabit lemala
Veroe matos chatuf
Memshalá shel gueneralim
Shemachaleket et hanof
Leshelahem veleshelanu
Matai nir'e et hasof
Hine ba nassi Mitzraim
Eich samachti likrato
Piramidot baeinaim
Veshalom bemiktaro
Veamarnu bo nashlima
Venihie cmo achim
Veaz hu amar kadima
Rak tetz'u mehashtachim
Vihie tov...
Ani mabit mehachalon
Lir'ot im col ze amiti
Mabit mehachalon
Umemalmel et tfilati
Od iagur zeev im keves
Venamer iarbutz im gdi
Ach beinataim al tozi'i
Et iadech mikaf iadi
Vihie tov...
Ani mabit mehachalon
Ulaim maguia iom chadash
47 - Inbal
RAK ACHREI SHE AZAVT ET HA BAIT
NIFTERA BELIBI HACHIDA
RAK ACHSAV BESSOFO SHEL HAKAITZ
HITBARER LI SHE AT HAIECHIDA
HASHAVUA NIMSHACH KVAR SHNATAIM
VE NAFSHI LO MOTZET MENUCHA
KI MEAZ SHE ANACHNU LO SHNAIM
HAOLAM HU KVUNA AFUCHA
PIZMON
INBAL, KEN ANI MEBULBAL
LO IACHOL LEHAMSHICH KACHA ALA
INBAL, ZE MATZAV LO NISBAL
AT CHAIEVET LACHZOR OD HALAILA
OH INBAL, OH INBAL...
AT ZOCHERET EICH SHARNU BE IACHAD
SHIR IALDUT KMO TFILA ATIKA
ET KOLOT NISHMATI AFORACHAT
KSHE CHATAMT ET SFATAI BE NESHIKA
AT SHELI, AT SHELI ZE LANETZACH
LO TOCHLI LEACHLIF AHAVA
U BENTAIM HATZILU ZE RETZACH
ACH GAM AT LO TEDI OD SHALVA
PIZMON
ECH BARUACH NISHMA KOLECH
PAAMON METZALTZEL ET SHMECH
VE HALEV BE ROSHI, VE HALEV BE ROSHI
OOOOOOHHH...
PIZMON
AT LO CHOZERET
48 - Iom Shishi
Hashavua matchil
Meuchar karaguil
Ein li coach lakum, ein li cheshek leklum
Iom rishon dicaon; iom sheni atzbani
Iom shlishi lo nigmar; revii meiutar
Ubeiom chamishi matzav ruach chofshi
Ze kvar sof hashavua
Umachar iom shishi
Iom shishi at iodaat
Iesh bair messibá
Nisharim col halaila
Ad haboker haba
Iom shishi at iodaat
Vehaiom bemeiutar
Im tirtzi col halaila
Hu shelanu levad
Az ani metalfen mitachnen mitconen
Mitkaleach shaa mitbonen bamar'a
Mechate iebalot umerim mishkalot
Meshachrer kivutzim umoteach kfitzim
Kshe harosh messudar loechpat shum davar
Iom shishi kvar maguiá
Hashavuá nigmar
Iom shishi...
Ksheover iom shabat
49 - Kadima
At ulai k'var lo yalda
Ulai pachot tmima
Vehasha'ar el libech
Hu derech haneshama
At soferet od shana
Uk'var chatsi meah
Bein hatschok vehadim'a
Chatsi hakos mleah
Az, kadima, kadima, kadima...
PIZMON
Kmo sira trufa bein hagalim
Shata la bein elef michsholim
Pa'am ad lemata, pa'am lema'ala
El haofek ha'la ha'la
At ulai k'sat ayefa
Vechiyuchech kava
Ach mitoch dim'a shkufa
At molida tikva
Mi od yechola kamoch
Lakum mitoch afar
Bemassa koder aroch
Litspot el hamachar
Az, kadima, kadima, kadima...
PIZMON
At k'var lo ota yalda
Soferet od shama
Mechapesset et darkech
Mitoch haemuna
K'she hashemesh od tizrach
Veod kochav yair
Velibech shuv yipatach
Veya'ale bo shir
Az, kadima, kadima, kadima...
PIZMON
Ulaim maguia iom chadash
50 - Kan
Kan beiti po ani noladeti
Ba mishor asher sfat haiam
Kan achaverim itam gadalti
Ve-ein li shum makom acher baolam
Ein li shum makom acher baolam
Kan beiti po ani sochakti
Bashfela asher al gav hahar
Kan min habe-er shatiti maim
Veshatalti deshe bamidbar
Veshatalti deshe bamidbar
PIZMON
Kan noladeti
Kan noldu li ieladai
Kan baniti et beiti - bishtei iadai
Kan gam ata iti
Vechav kol elef iedidai
Ve acharei shanim alpaim
Sof lin-dudai
Kan et kol shirai ani niganti
Vealachti bemassa leili
Kan bineurai ani eiganti
At chelkat haelochim sheli
At chelkat haelochim sheli
Kan veshulchani ani arachti
Pat shel lechem perach ra-anan
Delet lashchanim ani patachti
Umi she ba nomar lo "ahlan"
Umi she ba nomar lo "ahlan"
PIZMON
51 - Katavti Lach Michtav
Kol Halaila lo nirdam
At lo nimtzet iti
Bila'adaikh lo ukhal
Tamid bemach'shavti
Mevakesh bechalonekh
Lehabit ve'lu me'at
Veze od lo hakol
At yoda'at
Kol Halaila menase
Mechapes latzet mize
Mevakesh lehigamel
Akh lo yakhol yoter
Gam hasheket ve'hakor
Kavshu et me'oni
Ma she'over alai
Lo tavini
Ani katavti lach michtav
Ani shelachti lach prachim
Aval hakol haya lashav
At amart ze lo mat'im

Ani veata neshane et haolam
Ani veata az iavou kvar culam
Amru et ze kodem lefanai, lo meshane
Ani veata neshane et haolam
Ani veata nenasse mehatchilá
Ihie lanu ra meod ein davar, ze lo norá
Amru et ze kodem lefanai, lo meshane
Ani veata neshane et haolam
Eu e você mudaremos o mundo
Eu e você e depois virão os outros
Já disseram isso antes, não importa
Eu e você mudaremos o mundo
Eu e você tentaremos desde o princípio
Será difícil para nós, mas não é terrível
Já disseram isso antes, não importa
Eu e você mudaremos o mundo

IM HABOKER YA'ALE
VEOTANU YEGALÉ
IM HALEV BEOR SHUV YTMALE
Dayenu
IM BASHEMESH HACHAMA
OD YAVSHILU SDOT KAMA
IM NISHBOR RA'AV VEGAM TZAMA
Dayenu
Ve'im notra meat chiba - Dayenu
Ve'im lismoach iesh sibá - Dayenu
Ve'im ismach ha'dor habá - Dayenu
Ve'ioter anu lo nevakesh
Dayenu...
IM NOMAR MILA TOVÁ
SHETIGBAR AL HAEIVÁ
IM NEDÁ VELU MEÁT SHALVA
Dayenu
IM NIMTZÁ OD AHAVÁ
IM NASHUV VENISHAVÁ
IM NARGUISH SHELO AVDA TIKVA- Dayenu
Ve'im notra meat chiba - Dayenu
Ve'im lismoach iesh sibá - Dayenu
Ve'im ismach ha'dor habá - Dayenu
Ve'ioter anu lo nevakesh
Dayenu...
IM NAKUM VELO NIFCHAD
LEHASHIT OD PA'AM YAD
IM NAGSHIM VELU CHALOM ECHAD
Dayenu,
IM NIFTOR ET HACHIDA
HA'ACHAT HAYECHIDA
IM NIRÉ SHEEIN ZA AGADA
Dayenu
Ve'im notra meat chiba - Dayenu
Ve'im lismoach iesh sibá - Dayenu
Ve'im ismach ha'dor habá - Dayenu
Ve'ioter anu lo nevakesh
Dayenu...
Se o amanhecer
Nos descobrir
Se o coração se encher novamente de luz
É suficiente
Se com o sol quente
Os campos amadurecerem
Se quebraremos a fome e a sede
É suficiente
E se sobrar um pouco de ternura - é suficiente
E se houver motivo para alegria - é suficiente
Se a próxima geração for feliz - é suficiente
E não pediremos mais nada
É suficiente
Se dissermos uma palavra boa
Que vençá o rancor
Que traga um pouco de tranqüilidade
É suficiente.
Se encontrarmos mais amor
Se jurarmos e cumprirmos
Se sentirmos que não passou a esperança
É suficiente
E se sobrar um pouco de ternura - é suficiente
E se houver motivo para Alegria - é suficiente
Se a próxima geração for feliz - é suficiente
E não pediremos mais nada
É suficiente
Se nos levantarmos e não temermos
Erguer novamente a mão
Se realizarmos apenas um só sonho
É suficiente.
Se resolvermos a charada
Se vermos que não é só uma lenda
É suficiente
E se sobrar um pouco de ternura - é suficiente
E se houver motivo para alegria - é suficiente
Se a próxima geração for feliz - é suficiente
E não pediremos mais nada
É suficiente

«
Next
Postagem mais recente
»
Previous
Postagem mais antiga

2 Comentários:

  1. muito muito legal todo o conteúdo de seu blog... gostaria porém de encontar a tradução de todas as letras... seria isto possível??? se fosse ficaria muitissimo grata!!!

    ResponderExcluir
  2. Sweеt site, super stуlе, reаl clеan and utilise
    pleаѕаnt.

    Alsο visit my ωeblog; kitchen crafts electric canner

    ResponderExcluir

Sua opinião é importante